La imagen del día: Equipo Femenino de China

El equipo femenino de China estaba conformado por: Hou Yifan, Zhao Xue, Ju Wenjun, Huang Qian y Ding Yixin.